• H Ιστορία στο Κόκκινο

  Η Ιστορία στο Κόκκινο

  Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στις 13.00 Στο Κόκκινο 105,5 - Αριστερά και 1821: μια ψηφιακή και σύνθετη σχέση

  Read more
 • Τα ΑΣΚΙ στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana

  Τα ΑΣΚΙ στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana

  Read more
 • Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο

  Ψηφιακό Φωτογραφικό ΑρχείοΕΑΜίτικη Λέσχη Στρατευμένων, Μέση Ανατολή 1942-1944

  Read more
 • Η νεολαία στις συλλογές των ΑΣΚΙ (1940-1974)

  Η νεολαία στις συλλογές των ΑΣΚΙ (1940-1974) : Νέοι της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, 1966

  Read more
 • Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (1946-1949)

  Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (1946-1949) : Μαχητές του ΔΣΕ, 1946

  Read more
 • Παράνομος Τύπος (1936-1974)

  Παράνομος Τύπος (1936-1974) 

  Read more
 • Πρωτο σοσιαλιστικές εκδόσεις (1855-1937)

  Πρωτο σοσιαλιστικές εκδόσεις (1855-1937)

  Read more

 

 

 

Α.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προετοιμασία και υποβολή Φακέλου Πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης την οποία προτίθεται να υποβάλει ο φορέας για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια της από 21.1.2021 Πρόσκλησης με Κωδικό 118 που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
 2. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της Πράξης, ή την απόρριψη της πρότασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόοδος της προετοιμασίας του Φακέλου Πρότασης.
 3. Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών:

ΕΕ.Ι     Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης της προτεινόμενης Πράξης, καθώς και των όρων της χρηματοδότησης.

ΕΕ.ΙΙ    Υποστήριξη προς τον φορέα υλοποίησης και τους συνεργαζόμενους με αυτόν φορείς κατά το σχεδιασμό της πρότασης:

-         υποστήριξη στην περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στον προγραμματισμό της προτεινόμενης Πράξης και στη σύνταξη του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης,

-         σύνταξη είτε συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων, όπως αυτά περιγράφονται στην προαναφερόμενη πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένης της Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στοιχείων που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, κλπ.,

-         συγκέντρωση είτε υποστήριξη στην σύνταξη, για κάθε υποέργο, όλων των βασικών στοιχείων της αντίστοιχης διακήρυξης, όπως η αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου και Πίνακες Συμμόρφωσης, προϋπολογισμός, συνολική διάρκεια σύμβασης και τμηματικές προθεσμίες, τρόπος πληρωμής, κλπ.

-         υποστήριξη στη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τρίτους,

-         υποστήριξη στην αναζήτηση διευκρινίσεων από τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής,

-         υποστήριξη στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ.

ΕΕ.ΙΙΙ  Εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων / προβλημάτων που μπορεί να ανασχέσουν την ομαλή υλοποίηση της προγραμματισμένης Πράξης και διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

ΕΕ.ΙV   Παροχή συμβουλών επί όλων εν γένει των συναφών με το έργο θεμάτων που ανακύπτουν και συνεχής και λεπτομερής ενημέρωση του Εργοδότη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Φακέλου Πρότασης.

4.  Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τον Φάκελο της Πρότασης, στον οποίο περιλαμβάνεται το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα λοιπά συνημμένα της αίτησης, καθώς και σχέδια: Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, βασικά στοιχεία διακηρύξεων.

Β.        ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η τεκμηριωμένη εμπειρία του Συμβούλου και της προτεινόμενης ομάδας του στην υποστήριξη φορέων του πολιτιστικού τομέα χώρου για την υλοποίηση έργων προβολής και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικού περιεχόμενου, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών εφαρμογών, με έμφαση στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων για τη διοργάνωση αυτών των δράσεων και στην εκτέλεση υποέργων με ίδια μέσα, στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η δυνατότητα του Συμβούλου να υποστηρίξει άμεσα το φορέα για την υποβολή της πρότασης.

Γ.         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εφόσον η προτεινόμενη Πράξη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ο Σύμβουλος θα λάβει για τις υπηρεσίες του το ποσό των 5.000,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Σε περίπτωση μη ένταξης της Πράξης για οποιοδήποτε λόγο στο προαναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αμοιβή ή αποζημίωση, τα δε Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας ρητά απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε δαπάνης ή ανταλλάγματος προς τον Ανάδοχο.

Δ.           ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετικό φάκελο Προσφοράς το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 12.03.2021, ώρα 14:00 στην έδρα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Πλ. Ελευθερίας 1, ΤΚ 105 53, Αθήνα, υπόψη κ. Κωστή Καρπόζηλου, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

banner1

 banner2    banner3
 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

palaiologopoulosΤα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας αποχαιρετούν με θλίψη τον Μήτσο Παλαιολογόπουλο, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, συγγραφέα και ερευνητή της πρόσφατης ιστορίας. Προερχόμενος από τον χώρο του βιβλίου, ο Μήτσος Παλαιολόγοπουλος συνέδεσε τη ζωή του με την ανανεωτική αριστερά, την οποία υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις. Με τη διακριτική παρουσία του αλλά και τη στέρεη γνώση προσώπων και γεγονότων, εργάστηκε συστηματικά  για τη διατήρηση και ανάδειξη της συλλογικής μνήμης της Αριστεράς. Η σεμνότητα και η καλοσύνη του θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μας.

Αριστερά και 1821: μια ψηφιακή και σύνθετη σχέση

 

Συζητούν ο Θανάσης Γάλλος, ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης και ο Κωστής Καρπόζηλος

 

Ο Κωστής Καρπόζηλος συνομιλεί με τον Θανάση Γάλλο και τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη για το νέο πρόγραμμα ψηφιακής ιστορίας των ΑΣΚΙ γύρω από τη σχέση της Αριστεράς με το 1821.

Ο ψηφιακός κόμβος aski1821.gr χαρτογραφεί τη δεύτερη ζωή της Επανάστασης μέσα από τις πολλαπλές αναγνώσεις της ελληνικής Αριστεράς. Φωτογραφίες, αφίσες, εκδόσεις, προκηρύξεις, αναλύσεις και μελέτες συνθέτουν ένα δυναμικό πεδίο που χαρτογραφεί τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στην Αριστερά και στο εθνικό ζήτημα, τη συγκρότηση μίας αγωνιστικής γενεαλογίας με αφετηρία την ελληνική Επανάσταση, την πολλαπλή εμφάνιση του 1821 στους ρητορικούς τόπους και τις πολιτικές πρακτικές του κομμουνιστικού κινήματος. Από τις 3 Μαρτίου του 2021 ο ψηφιακός κόμβος aski1821.gr θα μας επιτρέψει να σκεφτούμε ξανά την ιστορία του ελληνικού 20ου αιώνα και την ίδια στιγμή να κατανοήσουμε το ίχνος μιας επανάστασης του 19ου αιώνα στη διαμόρφωση του επαναστατικού προτάγματος της ελληνικής Αριστεράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η  Ιστορία στο Κόκκινο: Μια εκπομπή για το παρελθόν

σε συνεργασία με τα Αρχεία Κοινωνικής Ιστορίας

Επιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας

Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Βόγλη

  

Saldos - Entrega gratuita