Ο θάνατος του Κώστα Φιλίνη, τον περασμένο Ιανουάριο, δεν στέρη­σε μόνο από την ανανεωτική Αριστε­ρά έναν από τους ιστορικούς ηγέτες της, ένα πρόσωπο στο οποίο συνδυά­στηκαν έξοχα ο διανοούμενος με τον πολιτικό. Στέρησε και από τα ΑΣΚΙ έ­ναν από τους ιδρυτές τους, μέλος για χρόνια του ΔΣ και ένθερμο συμπαρα­στάτη των δραστηριοτήτων τους. Η σχεδιαζόμενη έκδοση κειμένων του, από τα ΑΣΚΙ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον εκλιπόντα και παράλληλα υπόμνηση ενός ανήσυχου μυαλού που συνομίλησε γόνιμα με τη δυτική κα­τά κύριο λόγο μαρξιστική σκέψη.

adidas superstar damen glitzer silber

Το καλοκαίρι του 2014, οι απώ­λειες συνεχίστηκαν. Ο θάνατος της Πάτρας Ποταμιάνου-Χατζησάββα και του Μάνου Ιωαννίδη στέρησαν από τα ΑΣΚΙ δύο καλούς φίλους και στα­θερούς αρωγούς του έργου μας.

Το διάστημα που μεσολάβησε α­πό το προηγούμενο τεύχος του Αρχειοτάξιου έως σήμερα, τα ΑΣΚΙ συ­νέχισαν, σε πείσμα των καιρών και των δύσκολων οικονομικών συνθη­κών, τις δραστηριότητές τους. Πα­ράλληλα, συνεχίστηκε ο εμπλουτι­σμός των αρχειακών συλλογών και της βιβλιοθήκης τους με σημαντικές προσκτήσεις.

Ο Βασίλης Παπαστεργιόπουλος κατέθεσε στα ΑΣΚΙ τεκμήρια από το αρχείο του πατέρα του Ηλία, της περιόδου του Μεσοπολέμου έως και τη δεκαε­τία του 1980.

Τον Ιούλιο του 2013 ο Σπύρος Καραχρήστου κατέθεσε στα ΑΣΚΙ α­φίσες της περιόδου 1974-1985, ε­μπλουτίζοντας τη συλλογή αφισών, και τον Σεπτέμβριο η Σοφία Ηλιάδου- Τάχου αναπαραγωγές από το αρχείο του Ν. Τσιρώνη. Τον Οκτώβρη ο Θεό­δωρος Γιαννούσης δώρισε στα ΑΣΚΙ συλλογή θεατρικών προγραμμάτων από τη δεκαετία 1960 μέχρι σήμερα. Ο Μιλτιάδης Πολυβίου κατέθεσε συλλογή εγγράφων και φωτογρα­φιών με υποθέσεις που είχαν απα­σχολήσει την κοινωνία και τις αστυ­νομικές αρχές της Θεσσαλονίκης τη μεταπολεμική δεκαπενταετία.

Τον Ιανουάριο του 2014, ο Κώ­στας Κοβάνης παρέδωσε στα ΑΣΚΙ σειρά άρθρων του στην εφ. Καθημε­ρινή Εύβοια. Τον Φεβρουάριο η Αγνή Κουβελά κατέθεσε το οικογενειακό αρχείο της Άννας Μαραβά και του Γιάννη Χατζηνικολάου. Ο Γιώργος Ζης εμπλούτισε με νέα τεκμήρια τις συλ­λογές των ΑΣΚΙ για την 21η Απριλί­ου, ενώ ο Τάσος Τρίκκας χάρισε υλι­κά της ΕΔΑ και της ΔΝΛ της δεκαε­τίας του 1960.

Τον Μάρτιο του 2014, η Κούλα Παπαλέξη δώρισε στα ΑΣΚΙ φωτο­γραφίες του συζύγου της, βουλευτή της ΕΔΑ Αλ. Παπαλέξη. Ο Παντελής Κ. Μιχάλης κατέθεσε δύο τετράδια με χειρόγραφη αυτοβιογραφική μαρ­τυρία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μιχάλη και έντυπα του ΠΑΚ.

Τον Μάιο του 2014, ο Χρήστος Σπανούδης κατέθεσε τεκμήρια για τον γαλλικό Μάη και εφημερίδες και αποκόμματα του γαλλικού τύπου για τη δικτατορία. Για την ίδια περίοδο, ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης χάρισε έγ­γραφα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σημαντικές ήταν και οι δωρεές με προσθήκες σε αρχεία και συλλο­γές που έχουν ήδη κατατεθεί στα ΑΣΚΙ. Ο Στάθης Λουκάς πρόσφερε αντίγραφα τεκμηρίων από την περίο­δο της δικτατορίας, εμπλουτίζοντας το αρχείο του. Η Ζωή Αρσένη συ­μπλήρωσε τη συλλογή της στα ΑΣΚΙ με προσωπικές φωτογραφίες. Η Ντούνια και η Ελένη Κουσίδου πρόσφε­ραν για άλλη μια φορά τεκμήρια για την ιστορία της ελληνικής αριστεράς στον 20ό αιώνα και έντυπα των δε­καετιών 1950 και 1960. Ο Μυρώδης Αθανασίου συμπλήρωσε την ήδη υπάρχουσα προσωπική του συλλογή με τεκμήρια από τον αντιδικτατορικό αγώνα στη Γερμανία.

Με έντονους ρυθμούς συνεχί­στηκε και ο εμπλουτισμός της βι­βλιοθήκης των ΑΣΚΙ. Τον Σεπτέμ­βριο του 2013 η Κίττυ Αρσένη, λίγο πριν τον θάνατο της, δώρισε δύο τό­μους με τα πρακτικά των συνεδριά­σεων του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα την αποπομπή της Ελλάδας το 1970. Τον Νοέμβριο ο Χριστόφο­ρος Βερναρδάκης κατέθεσε παράνο­μα φυλλάδια του ΚΚΕ των δεκαετιών 1960 και 1970. Τον Δεκέμβριο ο Θα­νάσης Τζαβάρας δώρισε τύπο της πε­ριόδου 1945-1950 και ο Ηλίας Πανταζής περίπου 150 τίτλους βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη του θείου του Δη­μήτρη Πανταζή. Ο Βασίλης Βασιλει­άδης κατέθεσε το αρχείο του με απο­κόμματα τύπου, ταξινομημένο σε θε­ματικές κατηγορίες, ενώ ο Δημήτρης Ψαρράς προσέφερε ψηφιακά αντίγρα­φα της εφ. Χρυσή Αυγή. Τον Ιανουά­ριο του 2014, ο Γιώργος Κουκουλές προσέφερε στα Αρχεία σειρά γαλλι­κών εκδόσεων και φυλλαδίων. Τον

Φεβρουάριο, η Ειρήνη Λεοντακιανά- κου παρέδωσε τμήμα της Βιβλιοθήκης του πατέρα της Δημήτρη και ο Αρι­στείδης Μαυρουδής τμήμα της Βιβλι­οθήκης της μητέρας του Γιολάντας. Η Μαρία Κομνηνού κατέθεσε στα ΑΣΚΙ περίπου 150 τίτλους βιβλίων. Τον Μάρτιο ο Νίκος Χατζηνώτας δώρισε σπάνιες παράνομες εφημερίδες και άλλα τεκμήρια από την περίοδο της Κατοχής. Τον Απρίλιο, η Ηρώ Διαμαντούρου εμπλούτισε τις σειρές περιο­δικών της περιόδου 1968-1993 και ο Αλέκος Ζάννας τις σειρές περιοδι­κών της Μεταπολίτευσης. Τέλος, τον Ιούνιο, ο Εμμανουήλ Χαιρετάκης κα­τέθεσε στα ΑΣΚΙ εκδόσεις και πανε­πιστημιακές εργασίες για την ιστορία του ραδιοφώνου στην Ελλάδα.

Σειρές εντύπων, καθώς και μεμο­νωμένα βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια, cdsκαι αρχειακά τεκμήρια κατέθεσαν στα ΑΣΚΙ οι Χαράλαμπος Αϊνατσίδης, Ζέττα Αντωνοπούλου, Μαίρη Αρώνη, Όλγα Αυγουστίνου, Μανόλης Βουρλιώτης, Θανάσης Γάλλος, Στέρ­γιος Γκιουλάκης, Ολύμπιος Δαφέρμος, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, Λιζιάννα Δελβερούδη, Νατάσα Δομνάκη, Σπύρος Δράινας, Μαρία Ηλιού, Ελβίρα Θάνου, Σπύρος Καράβας, Νί­κος Κατηφόρης, Χριστόφορος Κοντονικολής, Κωστής Κορνέτης, Βάσος Κουτσογιαννόπουλος, Φώφη Λαζάρου, Βασίλης Λασκαρίδης, Λίνα Λούβη, Κώστας Μάγειρας, Χρήστος Μά­ης, Ανδρέας Μαράτος, Γιάννης Μουγογιάννης, Γιάννης Μπαλάφας, Κώ­στας Μπαρούτας, Μαριάννα Μπίστη, Μπάμπης Νίκας, Λένια Οικονό­μου, Ντίνος Παλαιστίδης, Ευθαλία Παπαδάκη, Δέσποινα Παπαδημητρίου, Πέτρος Παπαπολυβίου, Ελευθε­ρία Παπουτσάκη, Ελένη Πασχαλούδη, Μιχάλης Πέτρου, Δημήτρης Πλουμπίδης, Πόπη Πολέμη, Κατερίνα Πορφυρογένη, Αννα Σάγγου, Θανά­σης Σκρουμπέλος, Σπύρος Φράγκος, Βασίλης Φραγκουλόπουλος, Νίκος Φωκάς, περιοδικό Απόπλους, Βιομη­χανικό Μουσείο Φωταερίου, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Εκδόσεις Νήσος, Ί­δρυμα «Ανδρέας Λεντάκης», Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινο­βουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Κέ­ντρο Μελετών Τάσσου Παπαδόπου­λου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νομός Χανίων, Πινακο­θήκη Βογιατζόγλου και το Τμήμα Σω­μάτων Ασφαλείας του Συνασπισμού.

Το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 στο πλαίσιο των Εργαστηρίων των ΑΣΚΙ πραγματοποιήθηκε μεταπτυ­χιακό σεμινάριο με θέμα: «Με το βλέμμα στο αύριο: αντιδικτατορικός αγώνας και πολιτικές διεργασίες (1967-1974)». Διδάσκοντες: Λεωνί­δας Καλλιβρετάκης, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ηλίας Νικολακόπουλος, Ιωάννα Παπαθανασίου, Σωτήρης Ριζάς, Τάσος Σακελλαρόπουλος.

Την περασμένη χρονιά πραγμα­τοποίησαν στα ΑΣΚΙ την πρακτική τους άσκηση οι φοιτητές: Φώτης Κουτσόπουλος (Πανεπιστήμιο Αιγαί­ου), Λίνα Τσιριμιάγκου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Γιασιμώ Αξιώτη, Ευαγγε­λία Πετρίτη (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και Ελίζα Νεοφύτου (ΔΠΜΣ Μουσειολογίας).

Τα Αρχεία σε συνεργασία για άλ­λη μια φορά μετη Αυγή εξέδωσαν το ημερολόγιο του 2014, σε επιμέλεια Ιωάννας Βόγλη - Στάθη Παυλόπουλου. Σχεδιασμένο αφιλοκερδώς από τον Δημήτρη Αρβανίτη, το ημερολό­γιο ήταν αφιερωμένο στα 40 χρόνια α­πό τη Μεταπολίτευση. Κυκλοφόρησε επίσης από τη σειρά «Μαρτυρίες» (ΑΣΚΙ-Βιβλιόραμα) η μαρτυρία του Νικολάου Σμπαρούνη-Τρίκορφου Hμερολόγιον της εις Ρωσσίαν εκστρα­τείας, με επιμέλεια της Ιωάννας Πα­παθανασίου, χάρη στην ευγενική χει­ρονομία του Μανόλη Σαββίδη. Όλα τα βιβλία της σειράς αναρτώνται, 6 μήνες μετά την έκδοσή τους, στον ιστότοπο του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού.

Τον Ιούλιο του 2013, στον κήπο του ΣΕΑ, τα ΑΣΚΙ, σε συνεργασία με τα Ενθέματα της Αυγής, διοργάνω­σαν την προβολή του ντοκιμαντέρ Ταξισυνειδησία. Η άγνωστη ιστορία του ελληνοαμερικανικού ριζοσπαστι­σμού. Ακολούθησε συζήτηση με τους Κωστή Καρπόζηλο, Γιώργο Κουκουλέ και Δημήτρη Χριστόπουλο. Τον Σε­πτέμβριο του 2013, στον ίδιο φιλόξε­νο χώρο, παρουσιάστηκε το τεύχος του Αρχειοτάξιου, αφιερωμένο στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης (1974-1981), με ομιλητές τους Νικό­λα Βουλέλη, Εύα Κοταμανίδου, Κων­σταντίνο Τσουκαλά, Νίκο Φίλη και Στέλιο Χαραλαμπόπουλο. Τέλος τα ΑΣΚΙ, στις 20, 21 και 22 Δεκεμβρίου διοργάνωσαν την καθιερωμένη χρι­στουγεννιάτικη γιορτή τους στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γιώρ­γου Αλεξάτου Ιστορικό λεξικό του ελ­ληνικού εργατικού κινήματος (ομιλη­τές: Γιώργος Αλεξάτος, Στέφανος Βαμιεδάκης, Γιώργος Κουκουλές, Πέ­τρος Λινάρδος-Ρυλμόν και Νίκος Πετραλιάς). Το απόγευμα έγινε συζήτηση με θέμα Το φαινόμενο Χρυσή Αυ­γή: τέσσερις συγγραφείς συνομιλούν με αφορμή τα βιβλία τους (ομιλητές: Σταύρος Ζουμπουλάκης, Αφροδίτη Κουκουτσάκη, Άννα Φραγκουδάκη, Αγγέλικα Ψαρρά Δημήτρης Ψαρράς). Ακολούθησε η προβολή ταινίας μι­κρού μήκους του Κωνσταντίνου ΓεωργούσηTheCleaners(2012) για την προεκλογική εκστρατεία της Χρυσής Αυγής στις εκλογές του 2012, παρου­σία του σκηνοθέτη.

Το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου, πα­ρουσιάστηκε το βιβλίο του Νικόλαου Σμπαρούνη-Τρίκορφου Ημερολόγιο της εις Ρωσσίαν εκστρατείας από τη σειρά Μαρτυρίες (ομιλητές: Μίλτος Κύρκος, Δημήτρης Πλουμπίδης, Τά­σος Σακελλαρόπουλος, Ολυμπία Σελέκου και η επιμελήτρια του βιβλίου Ιωάννα Παπαθανασίου. Το απόγευ­μα, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του Μάρκου Γκαστίν Δημοκρατία, ο δρό­μος του σταυρού (2013) για την προε­κλογική εκστρατεία στις εκλογές του 2012 και ακολούθησε συζήτηση με τους Μάρκο Γκαστίν, Γεράσιμο Μοσχονά και Ηλία Νικολακόπουλο.

Τέλος, την Κυριακή 22 Δεκεμβρί­ου, με αφορμή το ημερολόγιο ΑΣΚΙ- Αυγής για το 2014, διοργανώθηκε συζήτηση με θέμα: Μεταπολίτευση 1974: 40χρόνια μετά. Μετάβαση ή αποκατάσταση; (ομιλητές: Έφη Γαζή, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κωστής Κορνέτης, Δημήτρης Παπανικολάου, Σωτήρης Ριζάς, Νίκος Φίλης).

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2014 τα ΑΣΚΙ, σε συνερ­γασία με το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, διοργάνωσαν σειρά εκδηλώσε­ων αφιερωμένων στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τίτλο: Γιατί αλλάζει ο κό­σμος; Η Αριστερά στον 20ό αιώνα: Στρατηγικές επιλογές και ιστορικές συ­γκυρίες, στο αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου της Νομικής Σχολής. Ομιλητές: Σία Αναγνωστοπούλου, Γρηγό­ρης Ανανιάδης, Κύρκος Δοξιάδης, Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Μιχά­λης Λυμπεράτος, Βάλτερ Μπάγερ, Η­λίας Νικολακόπουλος, Κώστας Παλούκης, Σταύρος Παναγιωτίδης, Δέσποινα Παπαδημητρίου, Ιωάννα Πα­παθανασίου, Προκοπής Παπαστράτης, Θόδωρος Παρασκευόπουλος, Τά­σος Σακελλαρόπουλος, Μενέλαος Χαραλαμπίδης.

Τον Ιούνιο του 2014 τα ΑΣΚΙ, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστη­μίου, διοργάνωσαν ημερίδα στη μνή­μη της Ρένας Σταυρίδη-Πατρικίου, με τίτλο: Η Ελλάδα της νεωτερικότητας. Κοινωνικές κρίσεις και ιδεολογικά δι­λήμματα (19ος-20ός αιώνας), στην Αί­θουσα Τελετών του Παντείου Πανεπι­στημίου. Ομιλητές: Σία Αναγνωστο­πούλου, Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, Θάνος Βερέμης, Γιάννης Βούλγαρης, Έφη Γαζή, Γιάνης Γιανουλόπουλος, Άντα Διάλλα, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Φίλιππος Κάραμποτ, Χριστίνα Κουλούρη, Αντώνης Λιάκος, Λίνα Λούβη, Νίκη Μαρωνίτη, Ηλίας Νικολακόπουλος, Δέσποινα Παπαδημητρίου, Γιάννης Παπαθεοδώρου, Προκοπής Παπαστράτης, Αλεξάνδρα Πατρικίου, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Αλέξης Πο­λίτης, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. Τον ίδιο μήνα ταΑΣΚΙ και οι Εκδόσεις Ασίνη παρουσίασαν το βιβλίο του Γιάννη Σκαλιδάκη Η Ελεύθερη Ελλά­δα. Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής (1943-1944) στο Μουσείο Πολιτικών Εξόριστων Άη Στράτη, με ομιλητές τον Ηλία Νικολακόπουλο και την Ιωάννα Παπαθανασίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2013 τα ΑΣΚΙ ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με τον ραδιοφωνικό σταθμό 105,5 Στο Κόκκινο. Στο πλαίσιο της συνερ­γασίας πραγματοποίησαν 30 ραδιοφωνικές εκπομπές με τίτλο Η Ιστορία στο Κόκκινο: μια εκπομπή για το πα­ρελθόν, σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου, οι οποίες μεταδίδονταν κάθε Κυριακή 11.00-12.00. Ο πρώτος κύκλος εκπομπών κάλυψε πλήθος ιστορικών θεμάτων, όπως η Επα­νάσταση του 1821, ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, η εξέγερση στην Κύπρο το 1931, η Δικτατορία του Μεταξά, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και η Εθνική Αντίσταση, η ΟΠΛΑ, το Συνέδριο του Λιβάνου, ο Δεκέμβρης 1944, το Σχέδιο Μάρσαλ, το Στρατόπεδο Μα­κρονήσου, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, η Δικτατορία της 21ης Απριλίου και ο αντιδικτατορικός αγώνας, ο Μάης του 1968, η Μεταπολίτευση, οι βου­λευτικές εκλογές 2009, οι φυλετικές και ρατσιστικές θεωρίες στην Ελλά­δα, η Ημέρα της Γυναίκας, ο αγώνας της ΕΟΚΑ, οι Έλληνες οικονομικοί μετανάστες στη Γερμανία, η ιστορία των ευρωεκλογών, η τέχνη, η κρίση και η ιστορία, οι προφορικές μαρτυ­ρίες για τις πόλεις και τον αστικό χώ­ρο. Φιλοξενήθηκαν ιστορικοί, κοινω­νικοί επιστήμονες και δημοσιογρά­φοι (Έφη Αβδελά, Σία Αναγνωστοπούλου, Πολυμέρης Βόγλης, Έφη Γαζή, Γιάνης Γιανουλόπουλος, Νίκος Θεοτοκάς, Τάκης Καφετζής, Πασχά­λης Κιτρομηλίδης, Μαρία Κομνη­νού, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κωστής Κορνέτης, Νίκος Κοταρίδης, Δήμητρα Λαμπροπούλου, Αντώνης Λιάκος, Γιώργος Ματζουράνης, Ευγέ­νιος Ματθιόπουλος, Γεράσιμος Μοσχονάς, Ειρήνη Νάκου, Στρατής Μπουρνάζος, Ιωάννα Παπαθανασίου, Δημήτρης Παπανικολάου, Πέπη Ρηγοπούλου, Σωτήρης Ριζάς, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ολυμπία Σελέκου, Κωστούλα Σκλαβενίτη, Γιώργος Σταθάκης, Κωνσταντίνος Τσουκα­λάς, Νίκος Φίλης, Χάγκεν Φλάισερ, Ιάσονας Χανδρινός, Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Αγγέλικα Ψαρρά, Γιάννης Ψυχοπαίδης). Παράλληλα, τον Μάιο διοργάνωσαν ιστορικό περίπατο στο λιμάνι του Πειραιά, με ξεναγούς τον Νίκο Μπελαβίλα και τον Ηλία Νικολακόπουλο. Ο δεύτερος κύκλος εκ­πομπών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, κάθε Κυριακή 10.00-11.00.

Το διάστημα που μεσολάβησε τα ΑΣΚΙ, με την αρωγή των Φίλων των ΑΣΚΙ, ανέλαβαν το έργο της χαρτο­γράφησης του αρχείου του Δήμου Α­θηναίων, υπό την εποπτεία του Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου του Δήμου. Το έργο είχε διάρκεια έξι μή­νες και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Παρουσιάστηκε σε εκδή­λωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αθη­ναίων τον Απρίλιο, στο Δημαρχείο της Αθήνας, και στην οποία συμμε­τείχαν εκ μέρους των ΑΣΚΙ ο Δημή­τρης Δημητρόπουλος και ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης και εκ μέρους του Δήμου η Ζέττα Αντωνοπούλου και ο Φώτης Προβατάς. Χαιρετισμό απηύ­θυναν ο Γιώργος Καμίνης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο Ηλίας Νικολακόπουλος.

Τέλος, τα ΑΣΚΙ ολοκλήρωσαν το έργο της ταξιθέτησης και καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Αγ­γέλου Ελεφάντη, ο κατάλογος της ο­ποίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ. Η Βιβλιοθήκη περιλαμβά­νει περίπου 4.500 τίτλους και είναι πολυθεματική. Ο κύριος όγκος αφορά την παγκόσμια και ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα, αλλά και μελέτες για την κοινωνιολογία και την ανθρωπο­λογία, την τοπική ιστορία, δοκίμια πο­λιτικής οικονομίας, έργα για την πα­γκόσμια και ελληνική οικονομία και πολιτική, κλασικούς έλληνες και ξέ­νους διανοητές του μαρξισμού και της κομμουνιστικής θεωρίας και πο­λιτικής. Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη καλύπτει και άλλες θεματικές κατη­γορίες όπως αρχαία ελληνική γραμ­ματεία, θεολογία, φιλοσοφία, αρχιτε­κτονική, κλασική λογοτεχνία, θεωρία της λογοτεχνίας, ποίηση, θέατρο, ζω­γραφική και κείμενα για τις τέχνες γενικότερα. Το έργο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.