Το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενου Αρχειοτάξιο συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός των αρ­χειακών συλλογών και της βιβλιοθή­κης των ΑΣΚΙ με σημαντικές προ­σκτήσεις. Τον Ιούνιο, ο Αλκής Χρυσοστομίδης παρέδωσε το αρχείο και τμήμα της βιβλιοθήκης τού αξέχα­στου πατέρα του Σοφιανού. Το άρ­χείο περιλαμβάνει τεκμήρια από τη ζωή και τη συμμετοχή του Σοφιανού Χρυσοστομίδη στο αριστερό κίνημα στην Αίγυπτο, όπως και από την προ-δικτατορική δημοσιογραφική δράση του. Περιλαμβάνει ακόμη σπάνια τεκ­μήρια από τη φυλάκιση του τη Δι­κτατορία. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αφορά τη μεταπολιτευτική δημοσιογραφική δράση του αριστε­ρού διανοητή και συγγραφέα.

 Τον Ιανουάριο 2017, περιήλθαν στα ΑΣΚΙ κατάλοιπα του αρχείου του Νίκου Καρβούνη με τεκμήρια του τμήματος ξένου Τύπου του ΕΑΜ, έ­ντυπα Ελλήνων μεταναστών και τεκ­μήρια της Εταιρείας «Ελληνισμός».

 Τον Σεπτέμβριο, η Νατάσα Τσιουρούπα κατέθεσε το αρχείο του Τά­σου Ανδρέου για τη Δημοκρατική Άμυνα κατά τη Δικτατορία και τον σο­σιαλιστικό χώρο στη Μεταπολίτευση.

 Η Κόριννα Καρκανίδου παρέδω­σε στα ΑΣΚΙ αντίγραφα των αναμνή­σεων και της βιογραφίας του πατέρα της Γιάννη. Η Ελευθερία Πισάνου κατέθεσε αντίγραφο της μαρτυρίας του πατέρα της Αθανάσιου για τη σύλληψη του στο μπλόκο της Κοκκι­νιάς και την αποστολή σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο Πέ­τρος Βέργος δώρισε έγγραφα προσα­γωγών πολιτών στην Ασφάλεια κατά τη μεταπολεμική περίοδο" η Κατερί­να Μαυροκεφαλίδου, οπτικοακου­στικό υλικό και τεκμήρια από εκδη­λώσεις του ΣΥΡΙΖΑ (2004-2007). Η Ξανθή Ζαχαριάδου, φωτογραφίες του Πραξιτέλη Ζαχαριάδη και σημει­ώματα του Δημήτρη Σπάθη και της Έλλης Αλεξίου προς την ίδια. Ο Νί­κος Λιναρδάτος κατέθεσε οπτικοα­κουστικό υλικό από το αρχείο του πατέρα του Κώστα και η Δέσποινα Γκανάτσιου φωτογραφίες του αρχία­τρου του ΔΣΕ Νώντα Σακελλαρίου της περιόδου 1940-1960. Η Ζάννα Κατσαφάνα δώρισε αντίγραφο μαρ­τυρίας της Βασιλικής Τζαβέλα-Κατσαφάνα. Η Ελένη Βρυνιώτη ε­μπλούτισε το φωτογραφικό αρχείο των ΑΣΚΙ με αναπαραγωγές από το αρχείο της μητέρας της Αικατερίνης Δάκαρη-Βρυνιώτη για την Παιδόπολη Ιωαννίνων, ο Μάριος Μαρκοβίτης ψηφιακό αντίγραφο από ηχογραφη­μένη συνέντευξή του και η Γεωργία Ζέρβα τεκμήρια για την εκπαίδευση των Ελλήνων στην Τσεχία. Ο Νέστο­ρας Παπανικολόπουλος κατάθεσε έξι χαρακτικά της Βίργως Βασιλείου, ο Αλέκος Μοριανόπουλος τεκμήρια του Σωματείου Εργαζομένων Επιχει­ρήσεως «Ανατολία», η Μαίρη Κολι­ού αναπαραγωγές φωτογραφιών της οικογένειας Δαγκλή από τον Άη Στράτη, επιστολικών δελταρίων προς τον Γιώργο Δαγκλή και φωτογρα­φιών του Νίκου Σκοπούλη, ενώ ο Γιάννης Γαλελιάνος κατέθεσε χειρο­τεχνήματα από τη Μακρόνησο και μπομπίνες με ηχογραφημένες συναυ­λίες. Ο Nick Hare δώρισε τμήμα του αρχείου τού πατέρα του Ε. J. Hare για την αποστολή της UNRRA στην Ελλάδα. Η Σοφία Ματθαίου κατέθε­σε στα ΑΣΚΙ τεκμήρια της έρευνάς της για το κίνημα παλαιών πολεμι­στών. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Πηνελόπη Πετσίνη δώρισαν ψη­φιακές αναπαραγωγές φωτογραφιών από το αρχείο του Νίκου Παναγιωτόπουλου για τη δεκαετία του '80, και η Ελένη Πούλου αντίγραφο μαρτυ­ρίας του παππού της Κωνσταντίνου Τσοπανάκη για τον ΔΣΕ και την πο­λιτική προσφυγιά στην Πολωνία. Τέ­λος, ο Φώτος Λαμπρινός δώρισε ψη­φιακές αναπαραγωγές φωτογραφιών του ίδιου και του πατέρα του στα Δε­κεμβριανά και ο Στράτος Μπανακάκης, φωτογραφίες του πατέρα του Τάσου και τεκμήρια του ΚΚΕ εσ.

Για τον εμπλουτισμό του Ψηφια­κού Μουσείου Μακρονήσου οι Άγγε­λος Κοντοθάνος, Δημήτρης Κουλούκης, Αναστασία Μαμούρη, Στ. Μπανακάκης, Σοφία Παπαγιάννη-Λουκέρη, Μαρία Παπανικολάου, Χρήστος και Νανά Σαλίδη, Ειρήνη Φράγκου και Φωτεινή Ψαρρού προσέφεραν στα ΑΣΚΙ αναπαραγωγές τεκμηρίων και φωτογραφιών Μακρονησιωτών.

 Σημαντικές ήταν και οι προσθή­κες σε αρχεία και συλλογές των ΑΣΚΙ. Η Μαρία Ηλιού χάρισε έντυπα και φυλλάδια της ΕΔΑ και αρχειακά τεκ­μήρια από το προσωπικό της αρχείο. Η Μαρία Ρεπούση συμπλήρωσε το αρχείο της με τεκμήρια του ΚΚΕ εσ., της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, της Κίνη­σης Δημοκρατικών Γυναικών κ.ά., και με αρχείο Τύπου. Η Αμαλία Κολώνια συμπλήρωσε την προσωπική της συλλογή με δημοσιεύματα του ι­ταλικού Τύπου για την Ελλάδα. Ο Κωστής Καρπόζηλος εμπλούτισε τη συλλογή με πολιτικές αφίσες και φω­τογραφίες από απεργιακές κινητοποι­ήσεις των δεκαετιών '70-'80. Ο Μυρώδης Αθανασίου κατέθεσε συμπλή­ρωμα του αρχείου του για την αντιδι­κτατορική δράση Ελλήνων στη Γερ­μανία και την Ελβετία. Ο Χαράλα­μπος Κόρακας, εμπλούτισε το αρχείο του πατέρα του Μανώλη με δύο α­νέκδοτα κείμενά του και ο Γιάννης Ιωαννίδης το ψηφιακό αρχείο του πα­τέρα του Μάνου. Τέλος, ο Αντώνης Λιάκος δώρισε στα ΑΣΚΙ συμπλήρω­μα του αρχείου του.

 Με έντονους ρυθμούς συνεχίστη­κε και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθή­κης των ΑΣΚΙ. Η σημαντικότερη δω­ρεά, της Μαρίας Καΐρη, που κατέθε­σε 46 κούτες με βιβλία από τη βι­βλιοθήκη της. Ο Παναγιώτης Κόρπας δώρισε εκδόσεις για την ελληνική πολιτική και το συνδικαλιστικό κίνη­μα. Ο Τάκης Παληός κατέθεσε βι­βλία από το Αρχείο Παληοτάκη, ο Νίκος Ποταμιάνος περιοδικές εκδό­σεις της Μεταπολίτευσης και η Μα­ρία Ηλιού περιοδικά των δεκαετιών '40-'50, συνδικαλιστικά έντυπα για εκπαιδευτικούς και εκδόσεις της δε­καετίας '90. Ο Ηλίας Κολοβός δώρι­σε μαθητικά και φοιτητικά έντυπα και κείμενα για την παιδεία στη Με­ταπολίτευση, ο Αντώνης Φραγκίσκος εκδόσεις του ΚΟΔΗΣΟ και άλλων κομμάτων της Μεταπολίτευσης και ο Jeremy Borsos προεκλογικά φυλλά­δια της ΕΔΑ για τις εκλογές του 1958. Ο Alexander Kitroef πρόσφερε φυλλάδια και εκδόσεις των δεκαε­τιών '40 και '70 και η Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα κατέθεσε στα ΑΣΚΙ δύο λευκώματα με τα δημοσιογραφικά κείμενα του Γιάννη Θεοδωράκη στους Δρόμους της Ειρήνης και την Αυγή. Ο Αλέξανδρος Μακρής δώρισε αφίσες, περιοδικά και φυλλάδια του φοιτητικού σχήματος «Συνεργασία Ανεξάρτητων Φιλοσοφικής» των δε­καετιών 1990-2000.

Επίσης, η Πηνελόπη Πετσίνη κα­τέθεσε φωτογραφικά λευκώματα και προγράμματα εκθέσεων της περιό­δου 1990-2010 και ο Βίκτωρ Ελιέζερ φυλλάδια μαθητικών και φοιτητικών οργανώσεων της Μεταπολίτευσης. Ο Διονύσης Βισβάρδης και η Βάσω Καίσαρη δώρισαν στα ΑΣΚΙ, μέσω του Ηλία Φαϊνού, δύο σειρές ελληνικών εφημερίδων που εκδόθηκαν στο Μό­ντρεαλ, τα Εργατικά Νέα (1973-1984), την LEpoque ΕΠΟΚ (1994-1998), μία διδακτορική διατριβή και ένα αυ­τοβιογραφικό βιβλίο του Π. Καίσαρη. Ο Μάριος Σαρακινιώτης δώρισε έντυπα της Μεταπολίτευσης, ο Διο­νύσης Γρηγοράτος φυλλάδια και α­φίσες των ταινιών του Παράσταση για έναν ρόλο και Φάκελος Πολκ στον αέρα και η Άννα Μιχοπούλου 12 τόμους του περιοδικού Αστυνομι­κά Χρονικά (1972-1983). Τέλος, η Ζωή Βογιατζάκη-Τσιπίδου, βιβλία και περιοδικά της Μεταπολίτευσης.

Σειρές εντύπων, βιβλία, φυλλά­δια, οάδ και αρχειακά τεκμήρια πρό­σφεραν η Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη, οι Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Απόπλους, Α­σίνη, Βιβλιόραμα, Θεμέλιο, το Ίδρυ­μα της Βουλής των Ελλήνων και το ΔΕΣΤΕ, το Ιστ. Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το Κέντρο Μελετών «Τάσσος Παπαδόπουλος», το Μουσείο Βυ­ζαντινού Πολιτισμού και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 στο πλαίσιο των Εργαστηρίων των ΑΣΚΙ πραγματοποιήθηκε μεταπτυχια­κό σεμινάριο με θέμα: «Ο Ελληνικός Μεσοπόλεμος. Πολιτικές και κοινω­νικές όψεις», όπου διερευνήθηκαν οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνι­κές εξελίξεις της περιόδου. Δίδαξαν οι: Κ. Δέδε, Λ. Καλλιβρετάκης, Β. Καραμανωλάκης, Η. Νικολακόπουλος, Σ. Ριζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος.

 Τον Οκτώβριο του 2016 τα ΑΣΚΙ εγκαινίασαν μια νέα σειρά συναντή­σεων με τον τίτλο «ΠροΣχέδια Ιστο­ρίας», με στόχο τη συζήτηση εργα­σιών υπό εξέλιξη και με έμφαση στο ερώτημα του πώς γράφουμε ιστορία. Πραγματοποιήθηκαν 11 συναντήσεις με ομιλητές τους Γ. Γάσια, Κ. Γκοτσίνα, Δ. Γλύστρα, Ά. Διάλλα, Στ. Ιωαννίδη, Λ. Κωτσονόπουλο, Α. Λιάκο, Έ. Λεμονίδου, Τζ. Λιαλιούτη, Χ. Μάη, Μ. Μαρκοβίτη, Στ. Μοσχοβίτη, V. Schneider, Ν. Σούζα, Η. Στουράϊτη, Χ. Τσάκα. Συνομιλητές τους οι Μ. Αυγερίδης, Στ. Βαμιεδάκης, Έ. Γαζή, Th. Gallant, Κ. Ιωαννίδης, Β. Καρα­μανωλάκης, Κ. Καρπόζηλος, Ε. Κούκη, Δ. Λαμπροπούλου, Στ. Μπουρνάζος, Η. Νικολακόπουλος, Δ. Παναγιωτόπουλος, Τ. Σακελλαρόπουλος, Κ. Σπαθαράκης, Ν. Τσιβίκης.

Την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου τα ΑΣΚΙ, σε συνεργασία με το Κοι­νωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πο­λιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), διοργάνω­σαν τον τρίτο κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς δη­μοτικής και μέσης εκπαίδευσης «Δώ­δεκα μαθήματα για τον 20ό αιώνα». Στα σεμινάρια συμμετείχαν: Χρ. Αγριαντώνη, Ντ. Βαΐου, Π. Βόγλης, Έ. Γαζή, Β. Καραμανωλάκης, Κ. Καρπό­ζηλος, Γ. Κουκουλές, Δ. Λαμπροπού­λου, Η. Νικολακόπουλος, Σ. Ριζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος, Γ. Ψυχοπαίδης.

 Την περασμένη χρονιά την πρα­κτική τους άσκηση στα ΑΣΚΙ πραγ­ματοποίησαν οι φοιτητές και φοιτή­τριες: Μάρθα Βασίλη και Δάφνη Κα­τσαρά (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Αλέξανδρος Μακρής, Μαρία Λεγγέτση, Μελπομένη Στογιάννου, Πηνε­λόπη Χαρωνίτη, Τάσος Φίντζος και Μάνος Βασιλείου-Αρώνης (ΕΚΠΑ).

 Τα Αρχεία, σε συνεργασία για άλλη μια φορά με την Αυγή, εξέδω­σαν το ημερολόγιο του 2017, σε επι­μέλεια Στρατή Μπουρνάζου, με θέμα «100 χρόνια από την Οκτωβριανή Ε­πανάσταση. Αφίσες των πρώτων χρό­νων της σοβιετικής εξουσίας».

 Τον Νοέμβριο τα ΑΣΚΙ, με αφορ­μή την πρόσκτηση του Αρχείου Στράτη Σωμερίτη, διοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη στον πρωτοπόρο δημο­κράτη. Μίλησαν οι Ά. Κάπολα, Β. Μαυρίδης, Μ. Μωραϊτίδης, Η. Νικολακόπουλος, Δ. Χριστόπουλος και Ρ. Σωμερίτης. Τον Φεβρουάριο πραγμα­τοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο του «Θεμέλιου» η παρουσίαση του 18ου τεύχους του Αρχειοτάξιου με ομιλη­τές τους Η. Νικολακόπουλο και Π. Πολέμη. Τον Μάιο τα ΑΣΚΙ, σε συ­νεργασία με τις Πανεπιστημιακές Εκ­δόσεις Κρήτης, διοργάνωσαν την εκ­δήλωση «Σχολιάζοντας το ιστορικό απρόβλεπτο», με αφορμή το βιβλίο του Κωστή Καρπόζηλου, Κόκκινη Α­μερική. Έλληνες μετανάστες και το όραμα ενός Νέου Κόσμου, 1900-1950, όπου μίλησαν οι Κ. Γούσης, Α. Διάλλα, Β. Καραμανωλάκης, Χ. Χατζηιωσήφ, Δ. Χριστόπουλος και ο συγγρα­φέας. Τον Ιούνιο τα ΑΣΚΙ συμμετεί­χαν στη γιορτή «40 Χρόνια Γιορτή Βιβλίου» του ΣΕΒΑ με συζήτηση για τις συνέπειες του δικτατορικού καθε­στώτος στον χώρο του βιβλίου. Μί­λησαν οι εκδότες Θ. Μαλικιώσης, Ει. Ραγιά και Γ. Χατζόπουλος, με συντο­νιστή τον Γ. Παπαθεοδώρου. Τον ίδιο μήνα τα ΑΣΚΙ, με τη συνεργασία της ΕΜΙΑΝ, του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, και του Μουσεί­ου Πολιτικών Εξόριστων Άη Στράτη, διοργάνωσαν εκδήλωση τιμής για τον αγωνιστή, φίλο και συνεργάτη Στέφα­νο Δ. Στεφάνου. Για τον «θείο» Στέ­φανο μίλησαν οι Έ. Αβδελά, Χ. Αλε­ξοπούλου, Γ. Κασκάνης, Α. Μανωλάκος, Γ. Νοταράς, Ιω. Παπαθανασίου, Ζ. Συνοδινός.

 Την περίοδο αυτή τα ΑΣΚΙ διοργάνωσαν δύο σημαντικά συνέδρια. Το πρώτο, τον Δεκέμβριο 2016 με τίτ­λο «Διαδρομές του παρελθόντος. Ο εμφύλιος πόλεμος στη δημόσια ιστο­ρία και τη μνήμη», με οργανωτική ε­πιτροπή τους Μ. Αυγερίδη, Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Π. Βόγλη, Ε. Πασχαλούδη, Τ. Σακελλαρόπουλο και 36 συμμετέχοντες ομιλητές. Τον Απρί­λιο 2017, σε συνεργασία με το Ινστι­τούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνι­κού Ιδρύματος Ερευνών, διοργάνω­σαν συνέδριο με τίτλο: «Πενήντα χρόνια μετά: Νέες προσεγγίσεις στη Δικτατορία των Συνταγματαρχών», με οργανωτική επιτροπή τους Χρ. Αγριαντώνη, Π. Βόγλη, Λ. Καλλιβρετάκη, Β. Καραμανωλάκη, Κ. Καρπόζηλο και Τ. Σακελλαρόπουλο. Στο συνέδριο συμμετείχαν 65 ομιλητές.

 Και αυτή τη χρονιά τα ΑΣΚΙ συ­νέχισαν τη συνεργασία τους με τον ραδιοφωνικό σταθμό 105,5 Στο Κόκ­κινο και την εκπομπή Η Ιστορία στο Κόκκινο: μια εκπομπή για το παρελ­θόν, που μεταδιδόταν κάθε Κυριακή 13.00-14.00. Ο τέταρτος κύκλος (28 εκπομπές) κάλυψε πλήθος ιστορικών θεμάτων: ο προσφυγικός Πειραιάς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Β' Πα­γκόσμιος Πόλεμος, ο Μεσοπόλεμος, η Χούντα, το μαθητικό κίνημα στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, το πανκ, η ι­στορική μνήμη, η Μεταπολίτευση, οι πρόσφατες αμερικανικές εκλογές, το Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου, η ι­στορική κουλτούρα και το διαδίκτυο, τα σλαβόφωνα χωριά της Μακεδο­νίας, ο Νίκος Μπελογιάννης, η Γερ­μανία και η επιστροφή των εθνικι­σμών, η Ιόνιος Πολιτεία, η εξωκοινο­βουλευτική Αριστερά τη δεκαετία του '70, τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, το περιοδικό Ο Πολίτης, το 1917, η Λατινική Αμερική, η Γαλλική Σχολή Αθηνών και το κίνημα των αντιρρη­σιών συνείδησης στη δεκαετία του '80. Η εκπομπή φιλοξένησε ιστορι­κούς, κοινωνικούς επιστήμονες, καλ­λιτέχνες, δημοσιογράφους. Την επι­στημονική επιμέλεια είχε ο Η. Νικολακόπουλος, την οργάνωση παραγω­γής η I. Βόγλη, η Ν. Δομνάκη και ο Χ. Τριανταφύλλου και τη μουσική επι­μέλεια ο Θ. Μήνας. Συντονιστές ή­ταν οι Μ. Αυγερίδης, Β. Καραμανωλάκης, Κ. Καρπόζηλος, Η. Νικολακόπουλος, Τ. Σακελλαρόπουλος.

 Τη χρονιά που πέρασε τα ΑΣΚΙ, στο πλαίσιο των δράσεων της (documenta 14, διοργάνωσαν ιστορικό πε­ρίπατο σε τόπους καταπίεσης, βίας και διεκδίκησης της ελευθερίας κατά τη στρατιωτική δικτατορία 1967-74. Ξεναγοί ήταν οι Β. Καραμανωλάκης, Κ. Καρπόζηλος και Τ. Σακελλαρό­πουλος, ενώ τις προσωπικές τους μαρτυρίες κατέθεσαν η Νάντια Βαλαβάνη και ο Κώστας Μανταίος. Ε­πίσης τον Σεπτέμβριο, η ομάδα Αυ­στριακών φοιτητών present:history ε­πισκέφθηκε τα ΑΣΚΙ όπου τους πα­ρουσιάστηκαν οι συλλογές και οι δραστηριότητες των Αρχείων. Επί­σης, τα ΑΣΚΙ συμμετείχαν στο 47ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ιν­στιτούτων Κοινωνικής Ιστορίας (ΙALΗΙ) στο Ελσίνκι. Τέλος, σε συ­νεργασία με το Ίδρυμα Φρίντριχ  Έμπερτ. οργάνωσαν την έκθεση «Αλ­ληλεγγύη και Αντίσταση», η οποία είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη του αντιδικτατορικού κινήματος στη Δυ­τική Γερμανία την περίοδο 1967- 1974. Τα εγκαίνια της έκθεσης στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο, ενώ στην Αθήνα θα πραγ­ματοποιηθούν στις αρχές του 2018.

Τον Μάρτιο 2017, τα ΑΣΚΙ ανακοίνωσαν την πρώτη προκήρυξη της ερευνητικής χορηγίας «Ζώγιας Χρονάκη και Νίκου Παπαμίχου», για την ενίσχυση της μελέτης της ιστορίας των γυναικών, της φεμινιστικής σκέ­ψης και των γυναικείων κινημάτων στην Ελλάδα του 20ού αιώνα. Η Επι­τροπή Αξιολόγησης κατέληξε ομό­φωνα στην υποψηφιότητα της Όλγας Παντούλη με τίτλο: «Η Ομάδα Γυ­ναικείων Σπουδών του ΑΠΘ: Η ανά­δυση μιας γυναικείας συλλογικότητας όπως αποτυπώνεται μέσα από το αρ­χείο της Ζώγιας Χρονάκη και των αρχείων των ΑΣΚΙ».

Τα ΑΣΚΙ, σταθερά στην επιδίωξή τους να εμπλουτίζουν τις ερευνητι­κές υποδομές και τη διαθεσιμότητα των ψηφιακών πηγών, προχώρησαν κατά την προηγούμενη περίοδο σε μια σειρά από σχετικές δράσεις.

  • Ψηφιοποίησαν πλήρως και ανήρτησαν στον ιστότοπό τους, δύο εμ­βληματικά περιοδικά της Αριστεράς, την Επιθεώρηση Τέχνης (1954-1967) και τον Πολίτη (1976-2008).
  • Εγκαινίασαν το Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου, ένα δυναμικό και τεκ­μηριωμένο ψηφιακό μουσείο για τον τόπο του απάνθρωπου εγκλεισμού. Στο http://www.makronissos.org ο ε­πισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε πολυάριθμα τεκμήρια από τις συλλο­γές των ΑΣΚΙ, να επισκεφθεί νοερά τις εγκαταστάσεις των στρατοπέδων, να ερευνήσει τις μαρτυρίες, τον προ­παγανδιστικό λόγο, να καταδυθεί στους πολλαπλούς μηχανισμούς ε­γκλεισμού και ψυχολογικής βίας. Το αρχειακό υλικό πλαισιώνουν προσεγ­γίσεις και κείμενα από έγκριτους ι­στορικούς. Τέλος, ο επισκέπτης μπο­ρεί να αναζητήσει ονόματα, να πε­ριηγηθεί στα διαδραστικά εργαλεία και να ξεφυλλίσει σπάνιες εκδόσεις.
  • Ολοκλήρωσαν και σύντομα θα α­ναρτήσουν στο διαδίκτυο πρόγραμμα για την Ιστορία της Μεταπολίτευσης (1974-1989). Ο νέος ιστότοπος θα περιλαμβάνει πρωτότυπο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό των ΑΣΚΙ, ε­πιστημονικά κείμενα, ερευνητικά ερ­γαλεία και συνεντεύξεις για διαφορε­τικές πτυχές της περιόδου, με στόχο του να γονιμοποιήσει νέες οπτικές μελέτης και κατανόησης της περιό­δου, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφια­κά μέσα. Το έργο εκπονήθηκε με δω­ρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
  • Ανήρτησαν τον νέο ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης των ΑΣΚΙ. Στο https://opac.askiweb.eu ο χρή­στης περιηγείται στις 25.703 εγγρα­φές που αποτυπώνουν την αναπτυσ­σόμενη Βιβλιοθήκη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν σπάνιες σοσιαλιστικές εκ­δόσεις των αρχών του 20ού αιώνα, παράνομες εκδόσεις της Κατοχής, ε­φημερίδες από τα ταραγμένα χρόνια του Εμφυλίου, έντυπα από την πο­λιτική προσφυγιά, αντιδικτατορικά φυλλάδια και περιοδικά. Σε μεγάλο βαθμό, οι θεματικές αυτές τροφοδο­τήθηκαν από τις σημαντικές ιδιωτι­κές συλλογές της βιβλιοθήκης των ΑΣΚΙ. Οι βιβλιοθήκες των Φίλιππου Ηλιού, Λεωνίδα Κύρκου, Αγγέλου Ελεφάντη, Μανώλη Κόρακα και Ηλία Ηλιού προσφέρουν ένα μοναδικό πα­νόραμα σε ελληνικές και ξένες εκδό­σεις, με κοινό σημείο αναφοράς τις συναρπαστικές διανοητικές και πολι­τικές διαδρομές του 20ού αιώνα.

Nike